Sarı Müderris Dîvânı

125 TL 175 TL

Product Summery

Tab Article

Şiirinde, hüner gösterme vb. hususlara rastlanmaz. Daima didaktik bir çizgide kendine ve başkalarına öğütler verir. İşlediği öncelikli konuların başında ölüm, sin(kabir), kıyamet, irşâd, “zikir ve ilâhî ‘aşk gelir.

 Aşktan söz ederken daha coşkulu ifadeler kullanır; “aşk gelince kuşlar bile öter” der:

Ben nicesi söylemeyem ‘aşķ gelicek kuşlar öter

Yer dirilür otlar biter na’ra urur çevre sehâb.

* * *

Tabii çevre ile oldukça ilgilidir ve döneminin yaylaları, buralardaki kuş türleri vb. canlılara mısralarında yer vererek “pastoral” bir mutasavvıf şâ‘ir profili ortaya koyar.

* * *

ÜRÜNÜ YORUMLA

Brand Slider